Meetmed

Meede 1
ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE

PLPK tegevuspiirkonna peamiseks probleemiks on kvalifitseeritud tööjõu vähenemine. Valdavalt mikro- ja väikeettevõtjad ei suuda piisavalt investeerida, oma teenuseid ja toodangut turustada, napib ressurssi uute konkurentsivõimet kasvatavate lahenduste: toodete, tootmisprotsessi jms väljatöötamiseks. Vajadus toetada tootmise efektiivsuse tõstmist, tootearendust, teenuste disainimist ja turundust; mikro- ning väikeettevõtjate võrgustumist, koolitamist; kohalikule toorainele ja ressursile lisandväärtuse andmist.
Muudetud meetmeleht 2021

MEEDE 1A

COVID – 19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE

PLPK tegevuspiirkonna ettevõtjate peamiseks probleemiks on COVID-19 kriisist tulenev ettevõtlustulude langus ja tegevuse seiskumine. Esinesid tooraine ja tarnete raskused, vähenes külastajate arv ja investeerimisvõimekus, mis on viinud mikroettevõtjate jätkusuutlikkuse kriitilisse seisu.
Vajalik on toetada kohalike ettevõtjate tegevuse mitmekesistamist. Mitmekesistamise tööriistadeks on:          
a) müügikanalite laiendamine  
b) tegevusvaldkondade lisamine              
c) kontaktivabade teenuste arendamine                 
Vajadus on toetada  tootmise jätkamist, uute toodete ja teenuste turule toomist; kohalikule toorainele ja ressursile lisandväärtuse andmist.                 

Meede 2
AKTIIVNE KOGUKOND

Tegevuspiirkonna peamine probleem on elanikkonna vähenemine. PLPK paljudes kantides napib teenuseid, kuna need ei ole hõreda asustuse tõttu. Piirkonnas on vajadus külade-kantide identiteedi tugevdamise järele. Lahenduseks on kogukondade poolt korraldatavad sündmused, komplekssed kogukonna elavdamise tegevused ja nutikad transpordilahendused sh lühikeste tarneahelate korraldamine. Kogukondade rahaline võimekus tõstmiseks on vajadus toetada kogukonnateenuseid, jätkusuutlikke tegevusi  kogukonna elavdamiseks. Vajadus toetada kiire interneti jõudmist avalikus kasutuses olevates hoonetesse, küladesse, mis on kogukondades elukvaliteedi ja kogukonnateenuste pakkumisel oluliseks eeltingimuseks.
Muudetud meetmeleht 2021

Meede 3 
ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS 

PLPK eripäraks paiknemine pikal rannajoonel kahel pool suvepealinna Pärnut. Samas on vähe võimalusi saada merele või kalastada, puuduvad parklad ja on raskendatud kallasrajale juurdepääs. Piisavalt ei ole viitasid ega infopunkte, napib kohalikke teenuseid ja peredele ning üksikkülastajatele sobivat majutust-toitlustust. Vaja on parandada piirkonna ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste koostöös tegevuskeskkonda viies ellu Romantilise Rannatee turundusstrateegiat;  luua uusi tooteid, teenuseid ja tõsta loodud toodete ja teenuste kvaliteeti, muutes Romantilise Rannatee  kliendile juurdepääsetavamaks, sõbralikumaks ja tuntumaks.
Muudetud meetmeleht 2021

Meede 4 
REGIONAALSE JA PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ EDENDAMINE  

PLPK asendist ja ressursibaasist tingituna on esmane rahvusvahelise koostöö ja turismiturunduse suund Läti ja Riia kui Baltimaade suurim turismiturg. Mitte vähem oluline ei ole aga ka Soome ja Rootsi piirkond. Vaja on üha enam töötajaid, kes suudavad rahvusvahelises keskkonnas hakkama saada. Venemaal on jätkuvalt palju Pärnut ja selle lähialasid tundvaid ja väärtustavaid inimesi. Hoolimata keerulisest poliitilisest olukorrast on ilmselt väärtuslik juba põlvkondade kaupa Pärnu piirkonnale lojaalsete puhkajatega kontaktide hoidmine. Arvestades Rail Balticu rajamist, millega paraneb juurdepääs Kesk-Euroopasse, ja Euroopa elanikkonna vananemisega 20 aasta tulevikus, mis kasvatab kordades nõudlust tervise- ja pansionaaditeenuse järele, siis on strateegiline sidemete loomine ja tugevdamine Poola ja eriti Saksamaa partneritega (uute koostöösidemete loomisel) ning kohapeal vastava (keele-) ja kultuurioskuste arendamine oluline. Turismi arendamisel, eriti noortel ettevõtjatel on vajaka oskustest erinevate teenuste pakkumisel, piirkonna eripärase käsitöö turundamisel nii siseriiklikult kui piiriüleselt, toodete ja teenuste disainialaste oskuste arendamisel, millele lahendamisele saab kaasa aidata käsitöömeistrite koostööprojekti Julge Unistada jätkumine.
Õppimine teiste kogemustest aitab kaasa piirkonna ühistegevuse arendamisele ning koostöö Pärnu Maavalitsuse, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Eesti Maaturismi, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökoguga ning TÜ Pärnu Kolledžiga, Tartumaa Sibulatee ja Põlvamaa Uma Mekk ja teiste võrgustikega loob eeldused innovaatiliste kogemuste rakendamiseks PLPK tegevuspiirkonnas.

Muudetud meetmeleht 2021