topleft topright
Estonian - et
<<  Mai 2020  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

 

3-logo
Jõustus määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"

 

Jõustus määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" uus redaktsioon.

 

Muuhulgas muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele (§ 47 lg 13). Enam ei kohaldata maksuvõla nõuet (§ 42 lg 6 p 1) projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist. Ehk kui 19.2 maksetaotlus on esitatud ajavahemikus 12.03.2020-30.12.2020, võib toetuse välja maksta ka siis kui toetuse saajal on maksuvõlg.

 

NB! OTKA maksetaotlustele selleks, et hinnata toetuse saaja usaldusväärsust ja ka toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi.

Hetkel on uues e-PRIAs maksuvõlaga maksetaotluste esitamine takistatud, lahendus arenduse poole pealt peaks jõustuma hiljemalt järgmise nädala alguses. Kui teieni jõuab info mõnest projektitoetuse saajast, kes ei saa oma maksetaotlust maksuvõla pärast esitada, siis andke sellest PRIAle eraldi teada. Vanas e-PRIAs maksuvõlaga maksetaotluse esitamine takistatud ei ole.

 

Ülejäänud muudatuste kohta, mis meetme määrusesse sisse viidi, saadetakse lähiajal

 
Leader määruse uued muudatused

 

Muudetud Leader määrus jõustub alates 18.05.2020 ning on kättesaadav siit:

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020016

 
Investeeringutoetuste kontroll lihtsustatud kujul

 

Seoses eriolukorraga viib PRIA investeeringutoetuste kohapeal teostatavaid kontrolle läbi nn lihtsustatud kujul - võimalusel ilma taotleja juurde kohapeale minemata. Võimaldamaks PRIAl kohapeal teostatavaid kontrolle lihtsustatud kujul läbi viia tuleb kõikidel investeeringutoetuste meetmetest toetuse taotlejatel lõplikku maksetaotlust esitades lisada taotlusele asukohamärgisega fotod investeeringuobjektidest. Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise foto saab teha nutitelefoniga, millel on olemas nii kaamera kui GPS funktsionaalsus. Täpsema juhise nimetatud fotode tegemiseks ning nende e-PRIAs maksetaotlusele lisamiseks leiate meie kodulehelt.

 

 

 
Turismitoetused ning toetused mikro- ja väikeettevõttetele

 

Valitsus otsustas kiita heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi poolt välja töötatud kriisimeetmete paketi, mis on suunatud kriisist kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamisele kogusummas 35 miljonit eurot. Kriisimeetmete paketi eesmärk on leevendada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid majanduslikke raskusi ning tõsta ettevõtjate võimekust kriisist kiiremini väljuda. Valitsuse otsusele järgneb toetusmeetme määruste jõustamine Riigi Teatajas, mistõttu avatakse meetmed järgmisel nädalal.

 

 

COVID-19 mõjude leevendamise toetus mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele

Toetusmeetme rahaline maht on 10 mln eurot ning toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

Toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.


COVID-19 kahjude vähendamise toetus turismisektorile

Toetusmeetme rahaline maht on 25 mln eurot ning see on suunatud majutus-, toitlustus– ja reisiettevõtjatele, turismiatraktsioonidele ning turismiteenuste pakkujatele. Toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea kui nõudlus hakkab taastuma.

 

Kui ettevõte kuulub rohkem kui ühe eelnimetatud sihtrühma hulka, tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne. Täpsemalt saab toetusmeetmete kohta lugeda siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/

 

· Taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna, taotlemine avatakse peale toetuse määruse jõustumist mai alguses. Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras. Taotlust saab luua ja esitada taotleja organisatsiooni esindusõiguslik isik.

· Turismivaldkonnas tegutsejatele on mitu erinevat kriisitoetust ning osadele taotlejatele võib kohalduda enam kui üks toetus, kuid kriisitoetust saab taotleda ainult ühe korra. Seepärast tutvuge kindlasti kõigi võimalustega ja valige endale sobivaim.

 

Toetusmeetmete tingimuste kohta tegi EAS veebinarid 29.04, mille ettekande slaide on võimalik vaadata ja alla laadida EASi lehelt: https://www.eas.ee/events/veebiseminar-turismitoetused/

 

Slaidide lõpus on välja toodud ka kontaktid, kuhu kirjutada/helistada lisaküsimuste korral.

 

 

Alljärgnevalt lisaks lühike kokkuvõte teistest erinevatest kriisileevendusmeetmetest, mida riik ettevõtetele hetkel pakub:

 

Töötukassa töötasu hüvitis

Tööandjatel on võimalus taotleda töötukassalt töötasu hüvitist, mille suurus on 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte üle 1000 euro kuus. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto). Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Hüvitise saamiseks peab tööandja esitama avalduse töötukassale ning täitma järgmistest tingimustest samal ajal vähemalt kahte:

Tööandja käive on kuus, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibega.

Tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37.

Töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või töötasu alammäärani.

Töötasu hüvitisega saab lähemalt tutvuda Töötukassa kodulehel.


KredExi toetusmeetmed

KredEx pakub kolme täiendavat meedet, aitamaks neid ettevõtteid, kes on koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud:

Erakorraline käendus uutele laenudele - kui pank on valmis väljastama ettevõttele uue laenu või liisingu, annab KredEx sellele oma käenduse kuni 90% ulatuses. Ehitussektoris tegutseva ettevõtte ning jae- ja hulgikaubandusettevõtte kohustuse korral on käendus kuni 60% tagatavast laenust ja liisingust. Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas ja lepingutasu kõrgem kui 1% käendatava kohustuse summast.

Erakorraline käendus olemasolevatele laenudele - kui pank leevendab olemasoleva pangalaenu või liisingu tagasimaksegraafikut, st võimaldab vähemalt 6-kuulist maksepuhkust (või kui tagasimaksegraafikut pole, siis pikendab tagasimaksmise tähtaega), siis annab KredEx sellele laenule käenduse. KredEx annab olemasolevatele laenudele erakorralise proportsionaalse käenduse kuni 50% ulatuses või erakorralise fikseeritud käenduse kuni 35% ulatuses. Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas ja lepingu muutmise tasu kõrgem kui 1% käendatava kohustuse summast.

Erakorraline laen otse KredExilt - kui pank keeldub ettevõttele käibe- või investeerimislaenu andmast või on valmis andma vaid ebamõistlikel tingimustel, siis annab KredEx ise ettevõttele laenu. Laenusumma on kuni 5 miljonit eurot ja intressimäär 4% või 6 % aastas, sõltuvalt ettevõtte ja projekti riskitasemest ning laenu tagatistest. Laenu on võimalik anda või muuta käesoleva aasta lõpuni ning perioodiks 6 kuni 72 kuud, kuid laenu refinantseerimiseks KredEx laenu üldjuhul ei anna.

KredExi antud laenud ja tagatud laenud ei tohi kokku ületada ettevõtte eelmise majandusaasta kahekordset palgafondi (palgakulu koos sotsiaalmaksuga) ja KredExi kogu risk (st käendussummade jääkide ja laenude põhiosa jääkide summa) ei tohi ületada 5 miljonit eurot ühe ettevõtte ja temaga seotud ettevõtete kohta. KredExi toetusmeetmete ja nende tingimustega saab lähemalt tutvuda https://www.kredex.ee/et/koroona .

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmed

Maaelu Edendamise Sihtasutus on töötanud välja mitmeid meetmeid, mis aitavad leevendada koroonapuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi põllumajandus-, toiduainetetööstuse- ja maaettevõtjatele (sh majutus, toitlustus jne). Meetmete hulgast leiab:

laenukäendus põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele kommertspankadest väljastatud laenudele.

Käibe- ja investeerimislaen põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks.

Maakapitalilaen põllumaa omanikele koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks (põllumaa kapitalirent). See meede võimaldab kriisiolukorras põllumajandustootjate käibevahendite puuduse leevendamiseks oma maa sihtasutusele müüa, sihtasutuselt selle taas rendilepinguga kasutusse võtta ning teatud aja jooksul maa tagasi osta.

Uued käendus- ja laenumeetmed on suunatud ettevõtjatele, kes on pärast 31.12.2019 sattunud raskustesse koroonapuhangu tõttu. Lisaks väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele on laenukäendus ja laen suunatud ka suurtele ettevõtjatele, mis võimaldab sihtasutusel pakkuda tuge näiteks suuretele toiduainetetööstustele. Hetkel on ettevõtetel juba võimalik esitada Maaelu Edendamise Sihtasutusele avaldusi käenduse või laenu saamiseks, kuid MES ei tee veel otsuseid avalduste rahuldamise või mitterahuldamise osas. MES-i toetusmeetmete kohta saab rohkem infot https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

 

Maksumuudatused

Riigikogu poolt vastu võetud maksupaketi eesmärk on leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivseid mõjusid ettevõtetele:

Alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni peatub maksuvõlalt intressi arvestamise ja tasumise kohustus. Pärast eriolukorra lõppemist kuni 2021. aasta 31. detsembrini on üldine maksuintressi määr 0,06% asemel 0,03% päevas.

Juhatuse ja nõukogu liikmete ning VÕS-lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötava inimese ravikindlustus ei katke eriolukorra ajal, kui tema tasult ei maksta eriolukorra ajal sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt tuleb tööandjal tasuda sotsiaalmaksu märtsi, aprilli ja mai kohta üksnes tehtud väljamakselt, mitte vähemalt kuumääralt. Muudatusest saavad kasu tööandjad, kelle töötajad on osalise töökoormusega või palgata puhkusel.

 

Oleme teinud www.parnumaa.ee veebiväravasse eraldi alamlehe https://parnumaa.ee/uudised/tasuta-veebinarid-ja-koolitused/, kuhu lisaks erinevatele tasuta virtuaalsetele koolitustele ja veebiseminaridele on kokku kogutud igapäevaselt uuenev info ka riigi poolt pakutavaid toetusmeetmeid tutvustavate järelvaadatavate veebinaride linkidega, sh EAS-i veebinarid turismi- ja ettevõtlustoetuste kohta.

 

Lugupidamisega,

Svea Uusen

Ettevõtlus- ja ekspordikonsultant

SA Pärnumaa Arenduskeskus

Akadeemia 2, Pärnu 80010

Tel. 5051797

E-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 
Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima

 

Veterinaar- ja Toiduamet

PRESSITEADE

22.04.2020

 

Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima

 

Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamisel müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meiterni sõnul on paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. „Seoses eriolukorraga näeme, et üha enam on hakanud inimesed kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks. Eraelamus toidu valmistamine on lubatud, kuid siinkohal on oluline rõhutada, et ametit tuleb oma tegevusest teavitada," selgitas Meitern.

Äritegevuse alustamine eraelamus on väljakutse ning suurele hulgale inimestele toidu valmistamisel tuleb tagada toiduohutus. „Seetõttu on oluline läbi mõelda kõik toidu käitlemise ja ohutuse seisukohast olulised nüansid ja tegevused – koostada nõuetekohane enesekontrolliplaan koos nõuetekohase dokumentatsiooniga, määrata toidule säilivusaeg, omada teadmisi toiduohutusest ja toidu käitlemisest," kirjeldas Meitern kogu protsessi. Kui tingimused toidu käitlemiseks on loodud ja täidetud, siis tuleb ametile esitada teatis eraelamus toidu käitlemise kohta.

Informatsioon eraelamus toidu käitlemise kohta on leitav VTA kodulehel eraelamu rubriigist. „Juhul kui on küsimusi või soovitakse rohkemat infot eraelamust toidukäitlemise kohta, siis on võimalik pöörduda VTA maakondlike keskuste poole, kus spetsialistid aitavad nõu ja jõuga," julgustas Meitern abi küsima.

Taust

Eraelamus toidu valmistaja võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik, kes tegeleb turustamise eesmärgil toidu valmistamisega kohas, mille põhikasutusala on eraelamu. Eraelamus toidu käitlemise kohtadeks loetakse ehitisi, rajatisi ja ruume, mida kasutatakse peamiselt eraelamuna, näiteks eramaja köök, abiköök, suve- ja väliköök. Juhul kui ruumid on toidu käitlemiseks spetsiaalselt kohaldatud, siis ei ole enam tegemist toidu käitlemisega eraelamus. Sellisel juhul tuleb juhinduda toidutöötlemise ettevõttele kehtestatud nõuetest. Toidu valmistamise ja selle müügiks pakkumise puhul tuleb meeles pidada, et toit peab olema tarbija jaoks ohutu ja nõuetekohane.

Teatamise puhul on tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse ametit ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Majandustegevusteadet on võimalik esitada läbiMaaeluministeeriumi kliendiportaali, eesti.ee kaudu või saates allkirjastatult asukohajärgsele VTA maakondlikule keskusele.

 

 

Tähtis teade

Head Leader projektide taotlejad ja saajad!

PLPK büroo suhtleb Teiega ajutiselt kuni Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppemiseni e-maili plpparnu@gmail.com ja

büroo töötajate mobiiltelefonide, +372 5092261, +372 526 0894 ja +372 52 24812 teel.

 

 

Audru

 

 Audru osavald
 
 Häädemeeste vald
 
 Kihnu vald
 Lääeranna vapp
 Lääneranna vald
 
 Saarde vald
Sauga

Tõstamaa osavald

 

Joomla Template by Joomlashack
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates